دیابت و بارداری


ديابت و بارداري
به گفته دکتر مهرانگیز توتونچی ديابت بارداري نوعي ديابت است كه اولين بار در خانم بـاردار به علـت تغيير سطح هورمون ها در افرادي كه زمينه مساعد دارند ايجاد ميشودوبدليل اينكه بالا بودن ميزان قند خون براي جنين و مادر مـضر اسـت با شناسايي و كنترل مناسب ديابت بارداري مـي تـوان از عـو ارض آن جلوگيري كرد .

مواردي كه بايد از نظر ديابت بارداري بررسي شوند :
زمينه ژنتيكـي و سـابقه ديابـت در خـانواده، اضـافه وزن، سـابقه قبلـي
ديابت بارداري، سابقه تولـد نـوزاد بـا وزن بيـشتر از 4 كيلـوگرم، قنـد
خون بالا يا به اصطلاح پيش ديابتي .
اگر عوامل خطر ساز داريد حتما قند خون در اولين ويزيـت بررسـي و
اگر نتيجه آزمايش طبيعي بـود بـين هفتـه 24 تـا 28 حـاملگي دوبـاره
آزمايش ميشود ولي اگر عوامل خطر ساز كمتر بود بين هفته 24 تا 28
قند خون اندازه گيري مي شود.

عوارض :
* وزن بالاي نوزاد هنگام تولد كه سبب زايمان سخت و
افزايش زايمان به روش سزارين مي شود.
* كاهش قند خون نوزاد بعد از تولد كه ممكن است باعث
تشنج و كاهش سطح هوشياري در جنين شود .
* احتمال ناهنجاري هاي جنيني ( در اوايل بارداري) .
* سقط شدن جنين .
* زياد شدن مايع آمنيوتيك و خطر گير افتادن بند ناف و
خفه شدن جنين .
* خطر افزايش فشار خون و ابتلاء به مسموميت حاملگي .
ديابت بارداري اغلب با تولد نوزاد بهبـود مـي يابـد امـا احتمـال بـروز
ديابت نوع 2 در اين خانم ها يا در بارداري هاي بعدي بيشتر است . در
درمان ديابت بارداري بايد سعي شود قنـد خـون در محـدوده طبيعـي
نگه داشته شود كه با الگوي غذايي مناسب و فعاليت بـدني مناسـب و
تزريق انسولين در صورت نياز امكان پذير است .

1 – الگوي غذايي : سه نكته مهم در حفظ قند خون در محدوده طبيعي
شامل نوع و مقدار و زمان مصرف غذاست كه بامشاوره متخصص تغذيه تنظيم مي شود . مصرف شيريني محدود شودو مصرف سه وعده غذايي و سه ميان وعـده رعايـت شـود و مقـدار و
زمان مصرف كربوهيدرات روزانه كنترل شود و در ضمن انرژي لازم در طي حاملگي براي مادر و جنين هم تامين شود .

2 – فعاليت فيزيكي : از قبيل پياده روي و شناكردن، ولـي بهتـرين نـوع فعاليت بدني با مشورت پزشك است .

3 – انسولين: در دور ن بارداري از داروهاي خوراكي استفاده نمي شود. انسولين براي جنين مضر نيست و از طريق جريان خـون بـه
جنين منتقل نمي شود

بعــد از تولــد نــوزاد نيــز بــا رســيدن بــه وزن مطلــوب و حفــظ آن وحداقل30 دقيقه فعاليت بدني و با الگوي غذايي سالم شامل حبوبات و
ميوه و سبزيجات در رژيـم غـذايي روزانـه وكـاهش مـصرف چربـي وغذاهاي پركالري ميتوان از ابتلاء به ديابت نوع 2 در آينده جلـوگيري
كرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *