مسافرت و دیابت


دکتر مهر انگیز توتونچی درمانگر زخم :

ديابت بيماري است كه با بالا بودن ميزان قند خون مـشخص ميـشود و به 2 علت ممكن است اتفاق بيفتـد، يـا لوزالمعـده قـادر نيـست بـه ميزان كافي انسولين ترشح كند و يا سلولهاي بدن نميتوانند قند خون را به خوبي مصرف كنند . هنگام مسافرت به علت تغيير برنامه هاي روزانه زندگي ممكن است مشكلاتي براي بيماران پيش آيد كه سعي ميكنـيم بـه نكـاتي اشـاره كنيم كه براي پيشگيري از بروز اين مشكلات ضروري است . -1 وسايل مورد نياز در سفر شامل : الف- نسخه پزشك يا كـارت مخـصوص ديـابتي كـه اجـازه حمـل سرنگ و سوزن و نو ع ديابت و دارو و يا انسولين و حـساسيت هـاي دارويي در آن قيد شده است . ب- قند حبه اي، نبات، بيسكويت و آب ميوه بـراي درمـان كـاهش احتمالي قند خون . ج- ميان وعده هاي مناسب مانند ميوه و ساندويچ هاي كوچك . -د بطري آب آشاميدني . -2 تغيير برنامه زندگي و نوع و زمان تغذيه و تغيير ميزان فعاليـت در سفر سبب كاهش يا افزايش قند خـون مـي شـود . ورزش و افـزايش فعاليت بدني ممكن است باعث كاهش قند خون و برعكس استرس و نشستن طولاني و عدم فعاليت باعث افزايش قند خون گردد . -3 انسولين در دماي طبيعي قابليت ماندگاري تا يكمـاه را دارد و در سفر به م ناطق معتدل نياز به نگهداشتن آن در يخچال نيست بـشرطي كه در معرض نور مستقيم آفتاب نباشد لذا از قرار دادن آن در پشت شيشه ماشين خودداري شود . و نيز در صورت يخ زدن خراب ميشود پس در مسافرت با هواپيما در كيف دستي حمل شود زيرا در ارتفاع بـالا ممكـن اسـت انـسولين در قـسمت بـار هواپيمـا يـخ بزنـد. و در مسافرت به مناطق خيلي گرم از فلاسك سرد يـا كيـسه يـخ اسـتفاده شود اما از تماس مستقيم انـسولين بـا يـخ جلـوگيري شـود يـا شيـشه انسولين در پارچه خيس نگهداري شود . -4 ممكن است مسافرت مطابق برنامه پيش نرود و يا مشكلاتي مانند ترافيك يا تاخير در ساعت حركت قطار و هواپيما اتفـاق بيفتـد و يـا رســتوران مناســبي پيــدا نــشود پــس مقــدار كــافي غــذاي حــاوي كربوهيدرات بسته بندي شده در كيف دستي داشته باشيد . -5 در هنگام مسافرت در يك جاي راحت و آزاد بنـشينيد و قبـل از سوار شدن مقداري پياده روي كنيد . براي جلوگيري از ايجـاد لختـه خون در پاها حداقل چند دقيقه در فاصله هر يك ساعت قدم بزنيد . در هنگام نشستن نيز ورزش هاي كششي پا و حركات چرخشي مـچ پا و انگشتان را انجام دهيد تا جريان خون در پاها بيشتر شود . با پاي برهنه راه نرويد و از آفتاب س وختگي بويژه در پاها جلوگير ي كنيد و در كنار دريا از دمپايي استفاده كنيد و در هنگام شنا جوراب شنا بپوشيد و از كرم مرطوب كننده استفاده كنيد . افرادي كه دچار حملات شديد و مكرر افت قند خون ميـشوند و يـا افرادي كه علامتهاي هشدار دهنده افت قنـد خـون ماننـد سـرگيجه، طپش قلب، لرزش دستها، تعريق، خستگي، رنگ پريدگي، ضـعف، دشواري در تمركز، خواب آلودگي،تاري ديد و گزگز دست دارند و كسانيكه آسـيب هـاي چـشمي ماننـد كـاهش قـدرت بينـايي و يـا آسيب شديد عـصبي ناشـي از ديابـت دارنـد قبـل از راننـدگي بايـد غذاي ميان وعـده خـود را مـصرف كننـد و همينطـور بعـد از انجـام ورزشهاي بيش از حد معمـول و هنگـام بازگـشتن از محـل كـار در هنگام غروب كه ميـزان قنـد خـون پـائين اسـت غـذاي ميـان وعـده مصرف كنند و هميشه مقداري قند يا نبات و بيسكويت و آب ميـوه در خودرو داشته باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *